Pricing Tables

Sample Theme Elements
 

 • Filming
 • 350k/giờ150k/giờ
 • 02 giờ đầu tiên - 350k/giờ
 • 04 giờ tiếp theo - 300k/giờ
 • Các giờ tiếp theo - 150k/giờ
 • 03 Kino 6 bóng, 02 spot light - 150k/cây
 • Liên hệ

Light Skin (Up to 4 Columns)
 • Filming
 • 350k/giờ150k/giờ
 • 02 giờ đầu tiên - 350k/giờ
 • 04 giờ tiếp theo - 300k/giờ
 • Các giờ tiếp theo - 150k/giờ
 • 03 Kino 6 bóng, 02 spot light - 150k/cây
 • Liên hệ

Normal Skin (Up to 4 Columns)